Parkering

Bebyggelsen er forbeholdt almindelig beboelse, hvorfor parkeringspladserne kun er beregnede til personbiler. Der er kun tilladt parkering på de afmærkede parkeringspladser eller i carportene.

Der må altså ikke parkeres lastvogne, minibusser, campingvogne eller andet lignende - hverken på eller uden for parcellerne, eller på områdets veje.

Færdsel

Trafik ind og ud af området må kun foregå ad de tre adgangsveje. For gående og for cyklisters vedkommende er der yderligere en tunnel under Søndermarksvej (til Byskovcenteret og Søndermarksskolen). Årsagen hertil er, at Søndermarksvej af kommunen er bestemt som facadeløs vej, hvorfor der ikke er fortove.

Som kørende i området skal man tage sig i agt for legende børn. Derfor er der hastighedsbegrænsning i området (maks. 15 km, opholds- og legeområde), ligesom der ved adgangsveje er etableret fartdæmpende foranstaltninger.

På samtlige stier er der kun adgang for gående og cyklende. Midlertidig - og forsigtig - kørsel på stierne er dog tilladt, men kun i forbindelse med kortvarig af- og pålæsning.

Kontakt

Grundejerforeningen Skovsøparken
Søndermarksvej 190
4200 Slagelse
Email: bestyrelsen@skovsoeparken.dk